1. O To The G Sha Ek 1:27
 2. Billboard Baby Sha Ek 2:10
 3. Level I’m At Sha Ek 1:52
 4. Return Of The Jiggy Sha Ek 1:55
 5. 41 Ways Sha Ek 1:54
 6. Sitchy Outside Sha Ek 1:41
 7. Turned They Back Sha Ek 1:39
 8. Menace Sha Ek 2:08
 9. Situated Sha Ek 1:43
 10. For The Block Sha Ek 1:55
 11. Got Bigger Sha Ek 2:07
 12. Lately Sha Ek 2:40
 13. Losin’ My Mind Sha Ek 2:16
 14. Been Through Sha Ek 2:45
Spread the love